آرشیو سوالات
قانون سرقت
در قانون سرقت به چه معناست؟آیا سرقت انواع مختلفی دارد؟مجازات نوع هر سرقت چیست؟
مسروقه بودن موبایل
انواع سرقت کدامند؟بیشترین سرقت های صورت گرفته در سال های اخیر مربوط به چیست؟ آیا تفاوتی در نوع این سرقت و...
تصرف
تصرف چگونه دلیل مالکیت محسوب میشود ؟ و آیا متصرف برای اثبات ادعای خود نیاز به ارایه دلیل دارد؟
مدارک لازم جهت طرح دعوای اثبات مالکیت
مدارک لازم جهت طرح دعوای اثبات مالکیت کدام است؟
اثبات مالکیت
دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت کجاست ؟
قصور پزشکی
هرگاه پزشک به هنگام معالجه بر اثر کوتاهی سهواً یا عمداً باعث ایجاد صدمه بدنی یا مرگ بیمار شود چه آثاری مت...
مشارکت پزشک در سقط جنین
آیا اگر پزشک یا متخصصی تحت عنوان درمان یا فروش دارو باعث سقط جنین شوند یا در سقط جنین مباشرت به عمل آورند...
سقط جنین
اگر فردی با خوراندن خوراکی هایی به زن حامله که باعث سقط جنین او می شود مرتکب این عمل گردد مجازات جرمش چیس...
مزایای اسناد رسمی
مزایای اسناد رسمی چیست ؟
سند عادی
سند عادی چیست؟ مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های املاک چه نوع سندی است ؟ آیا سند عادی محسوب میشود ؟
موارد و مصادیق سند رسمی
از موارد و مصادیق سند رسمی به چه مواردی میتوان اشاره کرد ؟
سند رسمی
سند رسمی چیست ؟