قصور پزشکی
هرگاه پزشک به هنگام معالجه بر اثر کوتاهی سهواً یا عمداً باعث ایجاد صدمه بدنی یا مرگ بیمار شود چه آثاری متوجه اوست؟
چنانچه پزشکی در هنگام معالجه و بر اثر قصور باعث تلف یا موجب صدمه بدنی بیمار گردد ضامن دیه می باشد،مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل مجنون بودن او یا نابالغ بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از بیمارربه دلیل بیهوشی باشد و مانند آن ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید