مسروقه بودن موبایل

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
مسروقه بودن موبایل

انواع سرقت کدامند؟بیشترین سرقت های صورت گرفته در سال های اخیر مربوط به چیست؟ آیا تفاوتی در نوع این سرقت وجود دارد؟آیا تفاوت سرقت شامل تفاوت مجازات هم خواهد شد؟

02 تیر 1400 265
درسال های اخیر از شایعترین دزدی ها دزدی موبایل بوده است که به دو نوع معمولاً صورت می گیرد.

زور گیری و قاپ زنی

چنانچه سرقت موبایل به شکل قاپ زنی باشد طبق ماده ۶۵۷ قانون قانون مجازات اسلامی مرتکب به از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن بشود به حبس از یک سال یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

اگر سرقت موبایل از طریق زورگیری باشد طبق ماده ۶۵۲《هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و اگر‌جرحی نیز به هنگام سرقت وارد شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد》

طبق قانون مجازات اسلامی اگر خریدار مال مسروقه علم به دزدی بودن آن داشته باشد خریدار نیز مجرم شناخته می شود طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران هم اگر خریدار با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
آیا میدانید در هر ساعت از شبانه روز میتوانید مشکل حقوقی خود را با وکلای مجرب در میان بگذارید؟