مزایای اسناد رسمی
مزایای اسناد رسمی چیست ؟
مزایای اسناد رسمی عبارت است از؛ ✓اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیست و فقط قابل ادعای جعل است یعنی شخصی که سند منتسب به اوست نمی تواند اظهار دارد که امضا اثر انگشت یا خط از آن او نیست. ✓در اسناد رسمی تاریخ تنظیم حتی در برابر اشخاص ثالث معتبر است اما در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط فی مابین طرفین و وراث و موصی له ایشان معتبر است. ✓اسناد رسمی نسبت به تعهدات مندرج در آنها لازم‌الاجراست اسنادی که برای اجرای مفاد آنها علاوه بر روی به دادگاه و اقامه دعوا می توان به صرف مراجعه به اداره ثبت اسناد نیز اجرای آنها را درخواست کرد اسناد لازم الاجرا نامیده می شود.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید