قرارهای قابل تجدید نظر
قرارهای قابل تجدید نظر کدام است ؟
قرارهای قابل تجدیدنظر : قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد: ‌الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود. ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا. ج - قرار سقوط دعوا. ‌د - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید