زمان ارائه اظهار نامه مالیاتی
چه زمانی باید اظهارنامه ارائه شود؟
مود تسلیم این کارنامه مالی الکترونیکی و ترازنامه و حساب سود و زیان و سر رسید پرداخت مالیات اشخاص حقیقی، ۳  ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای اشخاص حقوقی، ۴ ماه پس از پایان سال مالی آن ها خواهد بود.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید