ذکر جهات تجدید نظر خواهی حقوقی
چه کسانی حق درخواست تجدید نظر دارند و آیا تجدید نظر خواهی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد ؟
طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها حق درخواست تجدیدنظر را دارند و تجدیدنظر خواهی از آرای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست تجدیدنظر و پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر می باشد .
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید