اوراق قضایی
اوراق غذایی چیست و به چه منظور استفاده میشود؟
اوراق، جمع کلمه ورقه بوده و منظور از اوراق قضایی، کلیه ورقه های مرتبط به یک پرونده قضایی است که در سیستم قضایی کشور مطرح گردیده و برای رسیدگی به یکی از شعب محاکم ارجاع گردیده است.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید