انواع ابلاغیه
انواع ابلاغ کدام است و تعریف هرکدام چیست ؟
ابلاغ به دو نوع ابلاغ قانونی و واقعی تقسیم می گردد. منظور از ابلاغ واقعی آن است که برگ ابلاغیه به دست مخاطب ابلاغیه که هویت وی در برگ ابلاغیه قید گردیده رسیده و توسط خود وی دریافت شود. در سایر حالات که برگ ابلاغیه توسط شخصی غیر از مخاطب ابلاغیه دریافت گردیده یا در محل نصب می گردد، ابلاغ قانونی خواهد بود.
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید