ابلاغ اوراق قضایی
ابلاغ اوراق در چه جایی امکان پذیر است و نحوه ابلاغ به زن شوهردار چگونه است؟
 ممکن است در محل کار صورت پذیرد و یا در محل سکونت . قابل ذکر است که از آن رو که مطابق مقررات قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار محل اقامت همسر اوست، علی الاصول ابلاغ بایستی در همان محل صورت پذیرد . اما قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق زنانی که در محل اقامت شوهر خود نیستند ، بخصوص در دعاوی خانوادگی ، محل ابلاغ آنان را نیز محل سکونت یا محل کار آنان تعیین نموده است .
شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز، سوال حقوقی خود را از وکلای مجرب ما بپرسید