عنوان پرسش : گزارش دادن ۸۶
سلام اگر پسر ودختری با هم درگذشته رابطه جنسی داشتن و یکی از انها این موضوع رو ب شخص دیگری ک مامور اگاهی هم هست و ب صورت تلفنی گفته باشن ایا این مامور میتواند بخاطر جرمی ک درگذشته توسط اون دختر وپسر صورت گرفته علیه انها شکایت کنه وانها را دادگاهی کند؟ایا اون حرفهایی ک تلفنی گفته شده مدرک میشه واسه اون مامور ومیتونه از حرفهای تلفنی ب عنوان مدرک استفاده کنه ؟؟؟

با سلام با وجود اینکه اقرار به ضرر مقر معتبر است ولی موضوع مذکور به شرح صورت گرفته بخصوص در جرائم منافی عفت معتبر نیست