عنوان پرسش : کینه توزی قاضی ۳۴
سلام بنده به علت شکایت از قاضی موردکینه همکارش قرارگرفتم وبا سفارش اون یک روز بازداشت وانگشت نگاری اگاهی رفتم ودستبند بدست تحقیرم کردن بایک اتهام واهی وساختگی قرارگرفتم وتهدیدکرد برام پرونده سازی میکنه من برای شکایت دستم جایی بنده؟

با سلام
در اختيار قراردادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تامین یا پس از صدور قرار تامین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی از جمله تخلفات قضات است که میتوانید از مرتکب آن در دادگاه انتظامی قضات شکایت کنید