عنوان پرسش : کاشت نهال بدون اجازه مالک ۲۵
با سلام و احترام
بنده یک قطعه زمین در تهران خریداری نموده ام در سال ۱۳۹۰ با مبایعه نامه و فاقد سند میباشد و دو دست به صورت مبایعه نامه به من واگذار شده است.حال زمین بنده بدلایل خاصی دیوار جلوی خراب و ریخته شده است و همسایه بنده بدون اجازه در زمین بنده گل و نهال کاشته است آیا من میتوانمبا مبایعه نامه از ایشان شکایت نمایم ؟چه نوع دادخواستی باید نوشته شود؟کیفری یا حقوقی؟
متشکرم

با سلام
چنانچه قبل از تصرف همسایه، متصرف ملک بوده اید دعوی حقوقی تصرف عدوانی و قلع و قمع نهال واعاده به وضع سابق و اجرت المثل ایام تصرف را مطرح کنید و غیر این صورت شکایت کیفری تصرف عدوانی را مطرح کنید