عنوان پرسش : چگونه میتوانیم داداشم واززندان بیاریم ۲۶
داداش کوچیکم که بابزرگ دعواشون شده بودداداش بزرگ بردش کلانتری اونجا علاوه بردرگیری مامورن فهمیدن که این مشروب خورده.وازش تست الکل گرفتن یه شب اونجابازداشتش کردن.الان حال مادرش خوب نیست واصراردارن بیارنش بیرون بااینکه امروزجمعه هم میباشدخواستم ببینم بایدچکارکنیم چون حال مادرش خوب نی باوثیقه میشه بیارنش بیرون

با سلام باید به قاضی کشیک ارجاع شود و پس از صدور قرار توسط ایشان اقدام نمود