عنوان پرسش : چک سفید امضا ۴۰
با سلام، بنده یک فقره چک سفید امضا و به عنوان امانتنامه دارم و در همان امانت نامه نوشته شده که چک سفید امضا بوده و ایشان چک را برگشت زده و در دادگاه مطالبه نموده است و هنوز رای صادر نشده آیا جرم خیانت در امانت نسبت به وی صدق می‌کند.

با سلام
شما در اسرع وقت شکایت خیانت در امانت را به استناد نوشته (با مضمون امانی بودن چک) و شهادت دو شاهد علیه خواهان پرونده حقوقی مطرح نمایید و مستندات شکایت خود را در شعبه حقوقی ارائه داده و صدور قرار اناطه و تعویق رسیدگی در مورد این پرونده تا زمان تعیین تکلیف قطعی در مورد پرونده کیفری را در درخواست نمایید.