عنوان پرسش : چکهای قرارداد مبایعه نامه ۱۶
زمینی را با ثمن چکهای مدت دار معامله نمودیم و فروشنده از تحویل زمین در زمان قرارداد و وصول اولین چک در سر رسید آن امتناع نمود و بعد از چند ماه کشمکش در زمانی که پول در حساب صاحب چک مکفی نبوده چک اول را برگشت زده و مطابق یکی از بندهای قرارداد دادخواست فسخ داده و در دادگاه بدوی حقوقی به جهت عدم حضور بموقع خریدار در وقت رسیدگی به نفع فروشنده صدور رای محکومیت به فسخ نموده و پرونده با اعتراض خریدار به تجدید نظر ارسال گردیده است و وقت نظارت آن یکسال بعد خواهد بود با توجه به اینکه چندین قطعه چک که سر رسید برخی نیز گذشته در دست فروشنده هست برای رفع نگرانی از وصول یا برگشت سایر چکها و یا رفع مشکل دریافت دسته چک بدلیل برگشت یک نسخه از آن چه باید بکنیم؟آیا خریدار میتواند درخواست نماید تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر چکها ضمیمه پرونده شود؟چگونه؟

پاسخ داده شده است