عنوان پرسش : چکهای فروشنامه ۱۶
زمینی را با ثمن چکهای مدت دار معامله نمودیم و فروشنده از تحویل زمین در زمان قرارداد و وصول اولین چک در سر رسید آن امتناع نمود و بعد از چند ماه کشمکش در زمانی که پول در حساب صاحب چک مکفی نبوده چک اول را برگشت زده و مطابق یکی از بندهای قرارداد دادخواست فسخ داده و در دادگاه بدوی حقوقی به جهت عدم حضور بموقع خریدار در وقت رسیدگی به نفع فروشنده صدور رای محکومیت به فسخ نموده و پرونده با اعتراض خریدار به تجدید نظر ارسال گردیده است با توجه به اینکه چندین قطعه چک که سر رسید برخی نیز گذشته در دست فروشنده هست برای رفع نگرانی از وصول یا برگشت سایر چکها و یا رفع مشکل دریافت دسته چک بدلیل برگشت یک نسخه از آن چه باید بکنیم؟

با سلام ابتداً اظهار نامه ای دائر بر استرداد چکها ارسال نمایید و در صورت امتناع از استرداد دادخواست حقوقی مطرح نمایید