عنوان پرسش : چه اقداماتي در صورت معامله معارض بايد انجام بدهيم.؟ ۵۶
سلام پدرمن در سال ۱۳۵۵يک قطعه زمين مسکوني در شوش دانيال به مساحت پانصد متر مربع به مبلغ هر متر ۲۴تومان و درکل ۱۲هزارتومان با سند عادي خريداري ميکند و اقاي فروشنده سال ۱۳۸۴به ما زنگ ميزند که زمين شما رو شهرداري شوش دانيال برده و براي رضايت خدا بياين و مبلغ ۵ميليون تومان ببريد و سند رو تحويل بدين و ما که نوع رفتار ايشون شک کرديم قبول به گرفتن هزينه نشديم و گفتيم يا نرخ روز بخرش يا ي زمين ديگه بده که قبول نکرد و در طول اين چند سال مدام شايد هزار بار براي گرفتن حق خود به هرکس دوست آشنا رفتيم که حقمون را بگيريم و با طفره رفتن و گفتن اين کلمه شهرداري زمينو مجاني با زور برده برو هرکاري دوس دارين بکنين تا رسيد به سال ۹۷/۱۲/۲۲ ما رفتيم که صحبت کنيم نوه ايشون از زبونش در اومد که پدر بزرگم در سال ۱۳۷۰ زمين شما رو به مبلغ ۱۰ميليون به شهرداري شهرشوش دانيال فروخته و وقتي بهش گفتيم چرا زمين مارو بدون اجازه فروختي ميگه فروختم ديگه شد برو هرکاري دوس داري بکن در صورتي که سال۸۴يعني ۱۴سال بعد فروش زمين ما به مبلغ ۱۰ميليون زنگ زده بياين بخاطر رضايت خدا ۵ميليون از خودم بدمتون و الان هم زير بار نميره که دستش رو شده اگه ميشه لطف کنيد راهنمايي کنيد تشکر

با سلام
هم شمایت کیفری مبنی بر تحصیل مال یا فروش مال غیر نی توانید انحام دهید
و هم دادخواست حقوقی دهید و به نرخ روز مبلغ زمین را اخذ نمایید
موفق باشید