عنوان پرسش : پس از اعلام ختم دادرسی ۲۸
پس از اعلام ختم دادرسی ....؟! الف:ادعای جدید ودلیل جدید پذیرفته نمی شود ب:ادعای جدید و دلیل جدید پذیرفته می شود ج:ادعای جدید پذیرفته نمی شود اما دلیل جدید پذیرفته می شود د:ادعای جدید پذیرفته می شود ولی دلیل جدید پذیرفته نمی شود

سلام
كاربر محترم از ارسال سوالات دانشگاهي و گزينه اي خودداري بفرماييد در غير اينصورت اكانت شما مسدود خواهد شد