عنوان پرسش : پرسش حقوقی ۳
درموردبرداشت کلیه قطعات باسلام موردمالکیت وهمجواراصحاب دعوی بنابه ادعای خوانده جهت تعیین ومیزان تصرفات طرفین هزینه ان برعهده کیست

با سلام سوال مبهم است ولی در هر موردی پرداخت هزینه با مدعی است یعنی اگر کارشناس به ادعای خوانده رسیدگی می کند هزینه با ایشان در غیر این صورت با خواهان است