عنوان پرسش : پرداخت شارژ ساختمان مسکونی ۴۵
شارژ ساختمان ب دو گروه تعمیرات نگهداری و مصرفی نظافت تقسیم میشود.واحد خالی از سکنه کدام را بپردازد؟ تشکر

باسلام.
درصورتی که ترتیبی برای پرداخت هزینه های مشترک پیش بینی نشده باشدهردو بایدپرداخت گردد.