عنوان پرسش : وضعیت مستخدم و تکلیف محاکم شبه قضایی ۲۲
تکلیف مستخدمین و محاکم شبه قضایی مطابق مواد قانونی ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری چیست

باسلام،محاکم شبه قضایی مراجع اداری هستندکه درسازمانهاودستگاههای اداری تشکیل میشوند وبه برخی شکایات و دعاوی اداری رسیدگی میکنند آرای آنها جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب میشود ودر رای یاتصمیم خود مکلفند تصریح کنند که رای آنها ظرف سه ماه در دیوان قابل اعتراض است،چنانچه پاسخ بنده به شماکمکی نکرد جهت راهنمایی بیشتر سوال یامظکل خود را واضحتر بیان نمایید،باتشکر