عنوان پرسش : ورود غیر مجاز به انبار اینجانب و تضییع اموال موجود و سرقت و خسارت وارده حدود ۳۵ میلیون تومان ۳۴
سلام روز بخیر
ملکی را همراه انبار در اجاره داشتم و با گرفتن حکم تخلیه ، ملک را تحویل دادم ولی انبار را تخلیه نکردم و بعلت تعويض کلید درب ساختمان ، دسترسی به انبار نداشتم تا اینکه صاحب ملک وارد انبار ش
د و اثاث مرا در محوطه گذاشت و باعث از بین رفتن انها شد و چند مورد ارزشمند مانند مبل و صندلی و درب های ضد سرقت را نیز از انبار برده اند. ایا میتوانم شکایت کنم و خسارت اموال و مجازات ورود بدون مجوز را از دادگاه حکم بگیرم

با سلام کابر گرامی در صورتیکه انبار هم جز حکم تخلیه بوده و مالک اختیار تخلیه را داشته بحث ورود غیر مجاز به ملک و سرقت منتفی است ولیکن مالک می بایست در صورت تخلیه انبار اموال را در نزد امین می سپرد