عنوان پرسش : ورود ثالث یا ادعای جداگانه ۱۵
ممنون از پاسختان اما منظور بنده معامله پدرم با خانمش بود که صوری است زیرا خانم پدرم به پدرم هیچ پولی بابت خانه نداد من میخواهم ببینم طرح این موضوع دردی دوا نمیکند ؟ معامله بنده با پدرم هم در محضر انجام شد و سند تکبرگ به نام اینجانب است

با سلام
ورود شما به دعوا حلال مشکل نیست.با توجه به انتقال قطعی سند به زوجه، طرح نمودن صوری بودن بیع، به احتمال قوی مسموع نخواهد بود.