عنوان پرسش : همسر پسرم قهر کرده و بچه ۳ماه را بر خانه پدرش و اجازه دیدن بچه راه نمیدهد چکار باید کرد ۱۵
عروس قهر کرده و رفته و اجازه دیدن بچه را نمیدهد برای دیدن بچه را قانونی چی بچه فقط سه ماه دارد

با سلام
حسب ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده،هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.