عنوان پرسش : نفقه------------ ۱۹
سلام کارشناس اومده خونه تایید کرده خانم نمیاد کی رای دادگاه صادر میشه بعد من باید چکار کنم آیا میتونه اعتراض کنه

با سلام
اگر خواهان نسبت به نظریه کارشناسی در وقت مقرر اعتراض نکرده باشد نظریه قطعی شده و دادگاه متناسب با آن رای صادر خواهد نمود که این رای نیز ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود