عنوان پرسش : نفقه پس از درخواست طلاق ۱۵
با سلام، آیا نفقه از زمانی که دادخواست طلاق ثبت و نوشته می شود،قطع می شود یا بعد از اتمام مراحل تقاضای طلاق و وقوع طلاق؟

با سلام
تا قبل از صدور حکم طلاق،زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه در صورت تمکین وی می باشد