عنوان پرسش : نحوه محاسبه سنوات ۸
نحوه محاسبه سنوات به میزان حقوق پایه مربوطه یا فیش دریافتی ؟لطفا نحوه محاسبه رابفرمایین

با سلام
فرمول محاسبه به طور دقیق در سیت اداره کار وجود دارد
موفق باشید