عنوان پرسش : نحوه محاسبه سنوات ۹۱
نحوه محاسبه سنوات به میزان حقوق پایه مربوطه یا فیش دریافتی ؟لطفا نحوه محاسبه رابفرمایین

با سلام
فرمول محاسبه به طور دقیق در سیت اداره کار وجود دارد
موفق باشید