عنوان پرسش : نحوه تقسیم ارث به وراث طبقه دوم ۲۶
با سلام اگر فرزند پسر سی سال قبل از پدرش فوت کرده باشد(مادرش هم قبل از پسر فوت کرده باشد ) و یک خواهر تنی داشته باشد و چند خواهر وبرادر ناتنی(از پدر یکی)سهم ارث مادر و پسر چگونه بین وراث تقسیم میشود؟

سوال خود را واضح بپرسید
چه اشخاصی زنده اند و چه کسی فوت نموده است؟؟