عنوان پرسش : نتیجه فحاشی پیامک ۴۵
من امروز. شکایت کردم. برای پیامک فوش ناموسی از شخص ناشناس ولی تو سایت ها خواندم پیامک دلیل محکمه پسندی نیست. و نتیجه ای. نخواهد داشت و چطوری میشه به نتیجه. رسوندش

با سلام ارزش ادله بستگی به نظر قاضی دارد و برای اعتبار بخشی می توانید به سایر قرائن موجود نیز استناد نمایید