عنوان پرسش : موعدات کارشناسی ۱۹
مدت تعیین شده برای پرداخت دستمزد کارشناسی موعد ..... و مدت تعیین شده برای اظهارنظر کارشناسی موعد .. آست الف:قانونی_قانونی ب:قانونی_قضایی ج:قضایی_قانونی د:قضایی_قضایی

باسلام،سوال امتحان؟؟؟؟؟؟مطابق ماده ۲۵۷از قانون آیین دادرسی مدنی مدت تعیین شده برای اظهارنظر کارشناس موعدی قضایی است و مطابق ماده ۲۵۹ازهمان قانون مدت تعیین شده برای پرداخت دستمزد کارشناس موعدی قانونی است