عنوان پرسش : مهریه وطلاق توافقی ۱۹
با سلام بنده وهمسرم میخواهیم توافقی طلاق بگیریم وهمسرم میخواهد مهریه اش ولی پدرش میگوید که این کار باید درمحضر قاضی موقع صدور حکم طلاق صورت پذیرد حال سوال مناین است که ایااینها نمیخواهند من را درمقابل عمل انجام شده قرار بدهندوجلو قاضی زیر همه چیز بزنندوبگویندبایدمهریه بدهی وقاضی هم چون من دادخواست طلاق توافقی دادهام حکم طلاق رابدهدوبعدهم بگوید مهریه ام بایدبدهی ،لطفا راهنمایی کنید که من چه کار کنم که درستر باشد.ممنون

تا زمانی که صورتجلسه طلاق توافقی امضا نشود حکمی اجرا نمی شود و تا زمانی که توافق حاصل نشود طلاق توافقی انجام نمی شود .