عنوان پرسش : مهاجرت تحصیلی ۱۰۲
برای ادامه تحصیل رشته علوم آزمایشگاهی در خارج از کشور

سلام
کاربر محترم تحصیل در کدام کشور مد نظر شما ؟؟ ایا صرفا امکان تحصیل را سوال می کنید و کشور مقصد مهم نیست ؟؟