عنوان پرسش : منزل استیجاری به دلیل فساد پلمب شده است. آیا امکان بازپس گرفتن وسایل از طریق فسق? ۱۵
منزل استیجاری به دلیل فساد پلمب شده است. آیا امکان بازپس گرفتن وسایل از طریق فسق قرارداد یا طریق دیگر امکان دارد؟
چگونه باید برای پس گرفتن وسایل در اسراء وقت اقدام کرد. این لوازم شخصی مانند لباس، تلویزیون اموال شخصی و... میباشد.

با سلام
با ارسال اظهارنامه مراتب فسخ اجاره نامه به علت خارج شدن عین مستاجره از حیز انتفاع به جهت پلمپ شدن را به اطلاع موجر رسانده و استرداد وجه ودیعه و نیز وسایل موجود در منزل را تقاضا نمایید.