عنوان پرسش : ممنوع والخروجی ۱۹
سلام
ایا پس از ثبت اعسار و شروع اقساط مهریه ممنوع الخروجی من برای پرداخت مهریه برداشته میشود ؟ ایا راهی است که ممنوع الخروجی را از بین برد؟

با سلام
در صورتیکه مهریه را کامل پرداخت نکرده باشید رفع ممنوع الخروجی امکان پذیر نیست.