عنوان پرسش : ملاقات با زندان ۲۲
آیا افراد غریبه میتواند به ملاقات زندانی بروند یا خیر ؟اگر اره هست چگونه می تواند بروند

فقط اعضای درجه یک خانواده میتوانند ملاقات کنند