عنوان پرسش : مفقودی گوسفند ۸
گوسفندان در اختیار چوپان گله بودند که دوازده راس از انها مفقود شده است حالا چوپان پاسخ قانع کننده ی به ما نمی دهد تحت چه عنوانی باید از چوپان شکایت کنم

با سلام
ید چوپان نسبت به گله امانی بوده و تا زمان احراز تقصیر وی مسئولیتی متوجه او نیست