عنوان پرسش : مشاوره حقوقی ۲۱
بنده مالک می باشم و چند روز پیش با مستاجری در ساختمان بابت سروصدا دعوا کردیم و بالاخره تمام شد و رفت ولی این مستاجر ۲ ماه دیگه قصد رفتن دارد و همسایه بغل شنیده که مستاجر گفته موقع تخلیه روی ماشین شما اسید می پاشم چگونه می توانم برخورد داشته باشم ؟ شاید روز تخلیه اسید روی ماشین ما پاشیدند آیا ما می توانیم اتهام را به آنها بزنیم ؟

با سلام
می توانید به استناد شهادت شهود علیه وی شکایت تهدید کنید.