عنوان پرسش : مدرک معتبر ۲۵
سلام.ببخشید صدای ضبط شده از طرف مقابلم در دادگاه میتواند مدرک و دلیل علیه او باشد?

خیر
دادگاه قبول نمی کند.
اگر بدون اجازه شما صدا ضبط شده باشد میتوانید شکایت کنید ولی اگر شکایت کردید به مفهوم قبول کردن صدا میباشد.