عنوان پرسش : محمکومیت جعل شناسنامه ۱۸۵
باسلام‌ خدمت شما موضع جعل شناسنامه ومحکمیت سه حبس به برادرم‌محکم شده وحدودنه ماه هم حبس کشیدخواستم راهنمایی که قبل کردن که بارضایت شاکی موردببخش ازدادگاه قرارمیگیردولی شاکی اش میگه فقط بامبلغ سی میلیون تومان من حاضربهرضایت هستم واین وسط هیچ بدهی نبودتوپرونده غیره این فقط میگه بااین مبلغ حاضربه رضایت هست راهنمای لطف کنیدبگیدراهی دیگرقانونی نداره که رضایت نخواهیم ازاین ادم بی انصاف گرفت

با سلام و احترام, می توانید تقاضای ازادی مشروط بدهید.