عنوان پرسش : مالیات بر ارث ۶۲
با توجه بر اینکه پدرم منزل مسکونی را طبق وصیت نامه رسمی به مادرم به عنوان حق سکنی داده اکنون اگر خود مادرم بخواهد آنجا را بفروشد تکلیف مالیات بر ارث چه میشود ؟چون نزدیک به نه سال است این وضعیت را داریم آیا مشمول جریمه مالیات بر ارث میشویم؟

سلام
پرداخت ماليات بر ارث تكليف است و تاخير در پرداخت موجب محاسبه ماليات با نرخ روز ارزش منطقه اي صورت خواهد بود