عنوان پرسش : ماليات بر درآمد شركت غيرفعال ۱۸۲
موسسه اي در سال ١٣٧٦ ثبت شده و تا ١٣٧٨ فعال بوده است. بعد بدون آنكه فعاليتى داشته باشد يا منحل شود رها شده است. اگر احد از شركا بخواهد موسسه را از ديگر شركا خريدارى كرده و فعال نمايد به چه ترتيبى مي تواند در خصوص ماليات سال هى قبل اقدام كند كه از معافيت برخوردار شود؟

با سلام اگر پرونده مالیاتی داشته باشید که قطعا در این دوره مالیاتهایی شامل حال شرکت شده که باید نسبت به آنها اعتراض نمود در غیر این صورت با تشکیل شرکت و اثبات عدم فعالیت می توانمشمول معافیت شد