عنوان پرسش : قسطی کردن دیه ۴۰
آیا با وجود به نام بودن ماشینی ک وسیله کار هست، میتوان دیه را قسطی کرد؟

با سلام
چنانچه خودرو وسیله معاش محکوم علیه باشد جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود و محکوم علیه مي تواند دادخواست اعسار را مطرح نماید.