عنوان پرسش : قرار نهایی ۲۸۰
سلام خسته نباشید .
بنده چند روز پیش پرونده رو رضایت دادم ولی پیامک آمد که متن قرار نهایی به شرح زیر میباشد : 

_ بتاريخ ۱۳۹۷ / ۰۲ / ۲۵ در وقت فوق العاده، جلسه شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۹۷۰۹۵۶۴۳۱۷۰۰۱۵۷ تحت نظر قرار دارد. با توجه به جميع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مینماید. نسبت به شکایت مجید قادری شایگان عليه مهرداد مرادي و محمد نصرتي و حامد مرادي دائر بر توهین به اشخاص عادي از طريق فحاشی و تهدید و مطالبه دیه ناشي از مشارکت در ایراد صدمه بدنبي عمدي و تخریب مستندا در اجراي ماده ۲۶۵ و ۲۷۰ و ۱۳ قانون آیین دادرسي کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و مراتب اعلام میگردد. این قرار ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض از جانب شاكي در دادگاه کیفري ذي صلاح خواهد بود. دفتر پرونده جهت اظهار نظر ارسال ز در صورت موافقت از موجودي کسر ودر آمار منظور گردد . نسبت به شکایت مجید قادری شایگان عليه حامد مرادي و محمد نصرتي و مهرداد مرادي دائر بر شروع به آدم ربایی و قدرت نمایی با چاقو و اخاذي با عنایت به فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل كلي برائت مستندا به ماده ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و مراتب ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض از جانب شاكي در دادگاه کیفري ذي صلاح خواهد بود . شعبه اول بازپرسی دادسراي عمومي و انقلاب استان همدان-

در متن نوشته که به دلیل عدم فقدان دلیل پرونده بسته شد با این که بنده خودم رضایت دادم و دلایل بسیار و کافی داشتم از جمله صورتجلسه و شاهد و ..

حالا این یعنی چه؟

با سلام.در خصوص پرونده اول با توجه به رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر شده که ظرب ده روز قابل اعتراض از طرف شاکی میباشد .پرونده دوم هم قرا منع تعقیب بدلیل فقدان ادله کافی صادر شده که باز میتوانید با تکمیل ادله تا ده روز اعتراض نمایید