عنوان پرسش : قرار عدم استماع ۲۳
باسلام
من شکایتی مبنی الزام به ایفای تعهد مالی از شخصی مطابق قرارداد داشتم که به تازگی قرار عدم استماع به دلیل عدم رعایت مراحل رسیدگی قانونی (در ماده ۱۰ قرارداد اشاره شده که در صورت اختلاف به داوری ارجاع و ظرف ده روز رای داوری صادر گردد و در صورت عدم قبول رای داوری توسط هر یک از طرفین به مراجع قضایی اختلاف ارجاع شود)صادر شده است ، حال آنکه من در دو ماه قبل از ثبت دعوی در مراجع قضایی اظهارنامه ای مبنی بر فسخ قرارداد مطابق ماده ۹ این قرارداد (در صورت نقض تعهدات توسط پیمانکار ،کارفرما به صورت یکجانبه حق دارد قرارداد را فسخ نماید و خسارات خود را از محل مطالبات پیمانکار بنا به تشخیص خود جبران نموده و موضوع را در مراجع قضایی پیگیری نماید) برای خوانده ارسال نموده ام.
آیا فسخ قرارداد موجب زوال شرط داوری نمی شود؟ با وجود اینکه ساز و کار فسخ قرارداد از سایر ساز و کارهای حل اختلاف در این قرارداد صراحتا جدا شده است آیا امکان دارد در اعتراض به رای صادره مجدد پرونده در جریان رسیدگی قرار گیرد؟
باتشکر

با سلام
چنانچه در قرارداد شرط گردیده باشد که ابطال یا فسخ قرارداد تاثیری در داوری ندارد، داوری همچنان به قوت خود باقی است و در غیر این صورت با فسخ قرارداد، داوری نیز زائل خواهد شد. لیکن ااعتبار فسخ به موجب رای دادگاه خواهد بود.