عنوان پرسش : فعالیت های نیاز به مجوز یا عدم مجوز ۱۴
سلام
باتوجه به فرایند طولانی و سخت مجوز،
اگر موسسه ای ایجاد کنم،
که شرح فعالیت را واسطه گری، بازاریابی غیرهرمی ،مشاوره فردی قرار دهم.
حوزه کاری را جهت مشاوره پذیرش خارجی، با توجه به اینکه درخارج از کشور جهت تحصیل زندگی میکردم و آشنایی کامل با امور مربوطه دارم.
آیا منع قانونی دارد?
بااحترام

با سلام اگر فعالیت به صورت شرکت باشد مشمول قوانین شرکت تضامنی می گردید و مسولیت دیگری ندارد و اگر هم نیاز به مجوز خاص داشته باشد(بستگی به زمینه فعالیت دارد)که بدون مجوز نمی توانید فعالیت نمایید در غیر صور فوق منعی ندارد