عنوان پرسش : فسخ عقد و نکاح ۵۶
سلام علیکم،اگر دختری بگوید من دانشجو هستم و در عقد نامه شغل دختر دانشجو وارد شده باشد ولی دانشجو نباشد و دو سه سال پشت کنکوری باشد, در دوره عقد پسر میتواند عقد را فسخ کند؟

اگر عقد مبتنی بر وجود این وصف در زوجه باشد و زوج متوجه عدم وصف موجود گردد از موارد تدلیس در نکاح و از موجبات فسخ نکاح خواهد بود