عنوان پرسش : فروش آپارتمان به شخص ثالث ۳۳
آپارتمانی رادراوایل سال۹۶خریداری نمودم و۶دانگ بنامم وکالت انجام شد.وطبق رای داورفروشنده محکوم واجراییه صادرشد.چنانچه شخص ثالثی بامبایعه نامه عادی مدعی شودواحدمذکوررادوسال قبل خریداری کرده است ایاقانون ادعایش راموردقبول میداند؟؟آیامیتواندرای داوری راساقط نماید؟باتشکر

با سلام
چنانچه فرض سوال محقق گردد، شخص ثالث باید اعتراض ثالث اجرایی نماید که مدارک استنادی وی بررسی شده و از نحوه انتقال و پرداخت ثمن تحقیق شده و در نهایت رای صادر می گردد