عنوان پرسش : فتا و توهین در فضای مجازی ۲۴
و اینکه نگفتن که این بازجویی چه میشود یکو نگه داشتن اونجا مارو... اما یکم ترسوندن میاندازیم بازداشتگاه اما اخرش گفتن ازادین و راجب پرونده چیزی نگفتن... در اصل نزاشتن ما خیلی حرف بزویم تا چیزی میگفتیم سریع داد میزدن

سلام
در مورد این موضوع
قانونا اگر اتهامی باشد باید ابلاغیه کتبی بیاید