عنوان پرسش : عدم اجرای حکم قاضی ۵۶
در صورت عدم اجرای حکم قاضی توسط یک اداره دولتی راه حل چیست

سلام
علیه مسوول اداره اعلام جرم کنید و به دادستان اعلام کنید